Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018 roku w sferach:
1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
8. Turystyki i krajoznawstwa.
Oferty można składać w terminie do 15 stycznia 2018 r. do godz. 10.00 pocztą na adres: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn lub osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 - Sekretariat, II piętro.
Niezbędne informacje można otrzymać w Urzędzie Gminy Cekcyn, pokój nr 12.

Załączniki:
Download this file (Formularz oferty.doc)Formularz oferty.doc[ ]207 kB
Download this file (konkurs ofert.PDF)konkurs ofert.PDF[ ]1896 kB
Download this file (Zarządzenie Wójta Gminy Cekcyn.PDF)Zarządzenie Wójta Gminy Cekcyn.PDF[ ]230 kB