W załączeniu zamieszczamy protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na terenie Gminy Cekcyn na 2022 rok.