W załączeniu znajduje się harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tucholskim.

W Cekcynie w punkcie pomocy prawnej w Gminnym Ośrodku Kultury porad prawnych udzielać będzie radca prawny Pani Agnieszka Szafkowska.

Ogłoszenie Wójta Gminy Cekcyn o naborze członków do Komisji Konkursowej powołanej do oceny ofert na realizację zadań publicznych na terenie gminy Cekcyn w 2018 roku.
Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Cekcyn zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy (z wyjątkiem organizacji i podmiotów biorących udział w konkursie) do zgłaszania swoich kandydatów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowej dotyczącej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznych.
Do zadań komisji konkursowej należy ocena i opiniowanie ofert oraz proponowanie rozdziału środków między wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. Zakres zadań komisji został określony w regulaminie pracy komisji. Spośród wskazanych kandydatów do pracy w komisji wybrane zostaną 2 osoby. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów lub zgłoszenie jednego kandydata, skład Komisji Konkursowej uzupełnia Wójt Gminy.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko kandydata,
- adres zamieszkania, nr telefonu,
- wskazanie organizacji/podmiotu, której kandydat jest przedstawicielem,
- podpis kandydata oraz podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego.

Zgłoszenia należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy Cekcyn
ul. Szkolna 2
89-511 Cekcyn

lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Cekcyn, sekretariat (biuro nr 24) w terminie do 12 stycznia 2018 r. z dopiskiem na kopercie „Kandydat do pracy w komisji konkursowej”.
Skład komisji konkursowej zatwierdza Wójt Gminy Cekcyn. O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Jednocześnie informujemy, że praca w Komisji Konkursowej ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży. W załączeniu Regulamin Komisji Konkursowej wraz z załącznikami.

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie z załącznikami.pdf)ogłoszenie z załącznikami.pdf[ ]1217 kB

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekcynie pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyłączyły się do tegorocznej zbiórki żywności w sklepach spożywczych na terenie gminy Cekcyn.
Dzięki Państwa hojności przygotowano 27 paczek świątecznych dla osób starszych
i samotnych z produktów takich jak:
cukier – 25 kg,
mąka – 28 kg,
konserwy – 10 puszek,
makaron – 30 paczek,
czekolada – 72 tabliczki,
płatki i chrupki – 13 paczek,
kasza i ryż – 22 paczki,
olej – 2 butelki,
kawa, herbata i kakao – 12 paczek,
słodycze, ciastka, ptasie mleczko i cukierki – 69 opakowań,
produkty instant – 6 sztuk.

                                                                  Za dar serca dziękujemy
                                                                   Kierownik i pracownicy
                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
                                                                            w Cekcynie

Zapraszamy do składania podań na stanowisko instruktora świetlicy wiejskiej w Iwcu na okres zastępstwa.
Termin składania dokumentów do 27 grudnia br. do godz. 15.30, do Urzędu Gminy Cekcyn, sekretariat pokój nr 24, II piętro.
Więcej informacji w załączonym ogłoszeniu.

Załączniki:
Download this file (ogłoszenie.pdf)ogłoszenie.pdf[ ]38 kB

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2018 roku w sferach:
1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
6. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
7. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
8. Turystyki i krajoznawstwa.
Oferty można składać w terminie do 15 stycznia 2018 r. do godz. 10.00 pocztą na adres: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn lub osobiście w Urzędzie Gminy, pokój nr 24 - Sekretariat, II piętro.
Niezbędne informacje można otrzymać w Urzędzie Gminy Cekcyn, pokój nr 12.

Załączniki:
Download this file (Formularz oferty.doc)Formularz oferty.doc[ ]207 kB
Download this file (konkurs ofert.PDF)konkurs ofert.PDF[ ]1896 kB
Download this file (Zarządzenie Wójta Gminy Cekcyn.PDF)Zarządzenie Wójta Gminy Cekcyn.PDF[ ]230 kB