Na podstawie ZARZĄDZENIA Nr 177/2019/DSOZ

PREZESA

NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 30 grudnia 2019r.

w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie

świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

 

9. Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielenie świadczeń w rodzaju poz obowiązany jest do informowania świadczeniobiorców o dostępnych świadczeniach poz, zasadach ich udzielania oraz organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o poz

10. Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju poz, w zakresach: lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, obowiązany jest do zapewnienia , w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny tygodniowo, możliwości uzyskania przez świadczeniobiorcę świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. O możliwości uzyskania świadczeń określonych w zdaniu pierwszym, świadczeniobiorcy są informowani w sposób, o którym mowa w ust. 9.

W Przychodni Cekcyn świadczenia udzielane na odległość wykonywane są na podstawie umowy Nr B0023/POZ 

w dni robocze w godzinach od 10 do 11- nr telefonu 52 3347510