Zasady wystawiania recept na leki refundowane przez NFZ

Recepty na leki stałe można wystawiać na okres 3 miesięcy pod warunkiem, że stan zdrowia pacjenta nie uległ zmianie.  Po upływie 3 miesięcy recepta powinna być powtórzona po uprzednim badaniu lekarskim pacjenta. 

Na jednej recepcie może zostać przepisanych do 5 (pięć) różnych leków gotowych lub pojedyncza ilość leku robionego.

Osoba przepisująca leki może wystawić do 3 (trzech) recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 90 (dziewięćdziesiąt) dni. 

Pacjentowi przebywającemu i leczonemu w szpitalu przysługują w ramach tego leczenia wszystkie niezbędne świadczenia - także leki. Niedopuszczalne jest wystawianie recept i zmuszanie pacjentów do wykupienia leków koniecznych do prowadzenia leczenia w szpitalu. Przy wypisie ze szpitala lekarz powinien wystawić pacjentowi receptę na niezbędne leki wymienione w karcie informacyjnej.

 

Na podstawie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę (także na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego), lekarz rodzinny może wystawiać recepty refundowane w celu kontynuacji terapii zleconej przez specjalistę. Zaświadczenie powinno zawierać rozpoznanie choroby i zalecaną farmakoterapię.

 

NFZ wymaga aby pacjent posiadał aktualne zaświadczenie od specjalisty (nie starsze niż sprzed 1 roku) potwierdzające konieczność zażywania leków specjalistycznych (np. w astmie oskrzelowej, schorzeniach neurologicznych itd.).

Bez aktualnego zaświadczenia lekarz rodzinny może wypisywać leki specjalistyczne ze 100% odpłatnością