Każdej osobie, dla której SPZOZ jest administratorem jej danych osobowych przysługuje prawo do:

  • informacji o przetwarzanych jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 13, 14 RODO);
  • informacji o tym czy są przetwarzane jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, dostępu do jej danych osobowych oraz uzyskania kopii jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);
  • sprostowania danych w sytuacji, gdy dane osobowe jej dotyczące są nieprawidłowe (na zasadach określonych w art. 16 RODO);
  • żądania usunięcia jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 18 RODO);
  • przenoszenia jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 20 RODO);
  • sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 21 RODO);
  • nie podleganiu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu, szczególnie w sytuacji, gdy zautomatyzowane przetwarzanie wywołuje wobec tej osoby skutki prawne (na zasadach określonych w art. 22 RODO);
  • informacji o naruszeniu ochrony jej danych osobowych (na zasadach określonych w art. 34 RODO).