W dniu 22 czerwca 2020 r. została zawarta z Samorządem Województwa Kujawsko - Pomorskiego umowa o przyznaniu pomocy. Całkowita wartość dofinansowania wynosi wynosi 1 285 850 zł.

  W ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 5km, sieć wodociągowa o długości około 310 mb oraz 61 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej.

   W dniu 2 lipca 2020 r. podpisaliśmy z Zakładem Robót Instalacyjno - Inżynieryjnych "HYDROPEX" sp. z o. o. sp. k. ze Złotowa umowę na roboty budowlane. Wartość kontraktu wynosi 2 300 000,00 zł. Wykonawca zobowiązał się do wykonania robót budowlanych w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.