Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie tucholskim w 2023 r.

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej powiat tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

W powiecie tucholskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden punkt usytuowany jest w 5 lokalach gminnych.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 945) jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708). Określa ona m.in.:
- zasady udzielania pomocy publicznej,
- zasady monitorowania pomocy publicznej,
- tryb zwrotu pomocy publicznej.

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o której mowa powyżej, przed udzieleniem pomocy przedstawia:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych,
albo: -
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

Informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311) dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu,
 • nieodpłatną mediację,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo–administracyjnym.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Po uzyskaniu nieodpłatnej porady, istnieje możliwość przekazania przez osobę uprawnioną opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Opinie na temat otrzymanej porady

Uprzejmie informujemy, że osoby korzystające z nieodpłatnej pomocy prawnej mają prawo do wyrażenia opinii na temat otrzymanej porady.

Aby dokonać oceny, trzeba wypełnić „część B” karty pomocy prawnej a następnie umieść w oznaczonej urnie.
W okresie stanu epidemii udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. W związku z tym opinie można przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Formularz opinii (część B karty pomocy prawnej)

 

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie tucholskim w 2023 r.
W powiecie tucholskim w 2023 roku funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkt nr 1 znajduje się w Książnicy Tucholskiej i punkt nr 2 zlokalizowany 5 punktach gminnych.

Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według poniższego harmonogramu:

Tuchola – Książnica Tucholska (od poniedziałku do piątku w godz. od 11.30 do 15.30)
Gostycyn - Gminny Ośrodek Kultury (w poniedziałki od godz. 9:00 do 13:00)
Lubiewo - Urząd Gminy w Lubiewie (we wtorki od godz. 8:00 do  12:00)
Śliwice - Gminny Ośrodek Kultury (w środy od godz. 13:00 do 17:00)
Cekcyn - Gminny Ośrodek Kultury (w czwartki od godz. 8:00 do 12:00)
Kęsowo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (w piątki od godz. 8:00 do 12:00)
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie pod nr tel. 52 559 07 51 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Tucholi.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Oprócz porad stacjonarnych odbywających się bezpośrednio w punktach, nadal można skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

Wszelkie informacje dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej można uzyskać na stronie internetowej powiatu tucholskiego pod adresem: www.tucholski.pl (zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna).


Lista Jednostek Nieodpłatnego Poradnictwa
Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021 r. poz. 945) starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla mieszkańców powiatu.

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA