Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie" informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2019

Termin składania wniosków: 06/09/2019 – 20/09/2019 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"
ul. Murowa 8
89-500 Tuchola
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 Limit środków w ramach naboru: 300.000,00 zł

 Maksymalna kwota wsparcia: 75.000,00 zł

 Intensywność pomocy:

− jednostki sektora finansów publicznych - do 63,63% kosztów kwalifikowalnych

− pozostałe podmioty spoza sektora publicznego – do 95% (wkład finansowy min. 5%)

− przedsiębiorcy do 70%

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa do pobrania: http://lgd.cerb.pl/aktualnosci/konkurs-22019-ogloszenie-o-naborze-0?fbclid=IwAR3KsxA64zoPUz9gE9FhMXelWTFdW28KI39i6P2NakrgFdbwGM1Wjtqzjdo