Bezpłatny rachunek w każdym banku
Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.

Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny
Oznacza to, że za darmo możesz:
•    otworzyć i prowadzić konto w banku,
•    otrzymać kartę płatniczą (za jej obsługę również nie płacisz),
•    wypłacać pieniądze w bankomatach i wpłacać je do wpłatomatów banku (nielimitowana liczba transakcji w bankomatach Twojego banku w  Polsce),
•    5 razy w miesiącu zlecić transakcje płatnicze (zlecenia stałe, przelewy, polecenia zapłaty),
•    5 razy w miesiącu wypłacić gotówkę z bankomatów innych banków.

Co daje Ci podstawowy rachunek płatniczy
Jeśli masz Podstawowy Rachunek Płatniczy, możesz:
•    otrzymywać przelewy oraz wpłacać pieniądze na swój rachunek,
•    wypłacać gotówkę w banku lub w bankomacie (w Polsce i za granicą),
•    płacić kartą,
•    wypłacać gotówkę przy użyciu terminala płatniczego podczas robienia zakupów i płacenia za nie kartą płatniczą,
•    realizować zlecenia płatnicze.

Podstawa prawna
•    Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. 2020 poz. 794, art. 59ia).
•    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie porównywalności opłat związanych z rachunkami płatniczymi, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U.2021.371) od dnia 28 lutego 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. mikroprzedsiębiorcy oraz mali przedsiębiorcy - określonych branż – mogą ubiegać się    o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.


ZASADY UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ:


1)    skorzystać z niej mogą mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z tabelą zamieszczoną poniżej.
Dotacja może być przyznana przedsiębiorcy więcej niż jeden raz.
Liczbę dotacji, którą może uzyskać przedsiębiorca, z uwzględnieniem dotacji przyznawanych na podstawie wcześniejszego rozporządzenia, wskazuje poniższa tabela:

PKD (działalność przeważająca) Przedsiębiorca otrzymał dotację na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152); Przedsiębiorca nie otrzymał dotacji na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152);
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z, 1 2
49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego,       o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.     o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz       o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z 2 3


2)    przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.
3)    wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty 5.000,00 zł,
4)    w przypadku, gdy dotacja została udzielona na podstawie wniosku, w którym wskazano miesiąc, w którym nastąpił spadek przychodów - ten sam miesiąc nie może zostać wskazany we wniosku o kolejną dotację,
5)    dotację można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych – należy tylko pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów,
6)    wniosek o udzielenie dotacji należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.
Wnioski złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.


Szczegółowe informacje dot. poszczególnych instrumentów wsparcia, jak również wzory niezbędnych dokumentów (wnioski, umowy) można uzyskać pod adresem: tuchola.praca.gov.pl oraz pod tel. 52 5590 815.


Udzielamy nadal wsparcia w formie:
1.    dofinansowania mikroprzedsiębiorcom , małym oraz średnim przedsiębiorcom  wynagrodzeń pracowników;  dotyczy przedsiębiorców ze spadkiem obrotów, którzy nie wykorzystali dofinansowania przez okres 3 miesięcy (art. 15zzb),
2.    dofinansowania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników; dotyczy przedsiębiorców ze spadkiem obrotów, którzy nie wykorzystali dofinansowania przez 3 miesiące (art. 15zzc),
3.    pożyczek do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej (art. 15zzd), którzy nie skorzystali z pożyczki,
4.    pożyczek do 5.000 zł dla organizacji pozarządowych a także fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczej straży pożarnej, parafii na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej lub statutowej (art. 15zzda), które nie skorzystały z pożyczki,
5.    dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego; dotyczy podmiotów ze spadkiem przychodów z działalności statutowej, które nie wykorzystały dofinansowania przez 3 miesiące  (art. 15zze),
6.    dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych przez kościelne osoby prawe i ich jednostki organizacyjne, o ile nie skorzystały z dofinansowania (art. 15zze2).


Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach instrumentów wymienionych w pkt. 1-6 można składać do 10 czerwca 2021 r. Wsparcie będzie udzielane do 30 czerwca 2021 r. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl  lub w postaci papierowej do urzędu.


Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym  znacznie przyśpieszy otrzymanie dofinansowania.

ZAPRASZAMY!

Plakat informujący o projekcie dotacyjnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo,

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania wniosków w ramach projektu „DOTACJA NA START”. Projekt dotyczy wsparcia na założenie działalności gospodarczej dla bezrobotnych, biernych zawodowo, uczących się mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Więcej szczegółów pod numerem telefonu: 56 699 54 77, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Szczegółowe informacje o dotacji

 

Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia oblodzenia

Ostrzeżenie meteorologiczne nr. 40

 Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty województwa.

 

Ważność: od godz. 21:00 dnia 04.03.2021 do godz. 10:00 dnia 05.03.2021

 

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna

od -4°C do -2°C, temperatura minimalna przy gruncie lokalnie około -5°C.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

 

Uwagi: Brak.

 

Obszar Cekcyn
w dniach: 2021-03-12,
w godzinach: 12 mar 08:30 - 12 mar 13:30
Zalesie od 42 do 46, oraz 51, i przyległe.