Informujemy, że Gmina Cekcyn podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Wysokość dofinansowania zgodnie z umową wynosi 59 975,66 zł.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii. Z przyznanego grantu udało się zakupić 34 laptopy, które trafiły do najbardziej potrzebujących uczniów z terenu gminy, nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

Zakup sprzętu został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.