Uprzejmie informujemy o trwającym naborze uczestników do projektu pt.

"W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe".

W szkoleniach z języka angielskiego mogą wziąć udział osoby dorosłe od 18 do 65 lat bez względu na wykształcenie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem, kwalifikacji lub kompetencji językowych.

W projekcie mogą wziąć udział także osoby powyżej 65 roku życia, które zadeklarują chęć podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkolenia językowego. Szkolenie kończy się uzyskaniem przez uczestników projektu certyfikatu zewnętrznego potwierdzającego zdobycie określonych kompetencji językowych.

Projekt ma na celu objęcie szkoleniami 10 000 mieszkańców Województwa Kujawsko- Pomorskiego i jest realizowany przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Partnerów Trening House- Iwona Wencka-Stromowska i Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku w ramach trybu pozakonkursowego poddziałania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Do wyboru są grupy uczące się stacjonarnie (do zakończenia pandemii zdalnie), a także już funkcjonujące grupy uczące się wyłącznie zdalnie.

Każdy z uczestników ma do wyboru 60 godzinne szkolenie językowe zdalne lub 180 godzinne stacjonarne szkolenie językowe (3 moduły po 60 godzin lekcyjnych).

O poziomie na jaki zostanie zakwalifikowany uczestnik zadecyduje wynik testu poziomującego. Każda z grup szkoleniowych będzie liczyła maksymalnie 12 słuchaczy. Udział w szkoleniu oraz egzaminach certyfikujących jest bezpłatny.

Zakwalifikowana do udziału w projekcie osoba zobowiązana będzie wnieść wkład finansowy w wysokości 150,00 zł celem zakupu podręczników do realizacji szkolenia i przygotowania do egzaminu.

Z udziału w projekcie wyłączone są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą.

Szczegółowe informacje oraz formularz rekrutacyjny znajdą Państwo na stronie internetowej www.projektmowiszmasz.pl