W załączeniu znajduje się protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Cekcyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku na terenie Gminy Cekcyna 2019 r.