Dofinansowanie do OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego

Wójt Gminy Cekcyn informuje, że w dniu 23.03.2021 r. w Toruniu została podpisana umowa nr UM_WR.431.1.121.2021 o dofinansowanie Projektu pn. „Dywersyfikacja źródeł energii na terenie gminy Cekcyn poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych” nr RPKP.03.01.00-04-0042/20-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.261.379,16 zł. Dofinansowanie w kwocie 1.000.000,00 zł stanowić będzie 50% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Zadanie obejmuje dostawę i montaż 53 systemów fotowoltaicznych, które zostaną zainstalowane na nieruchomościach mieszkańców Gminy Cekcyn oraz 6 instalacji fotowoltaicznych które zostaną zlokalizowane na budynkach użyteczności publicznej (Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa w Zielonce, Szkoła Podstawowa w Iwcu, Szkoła Podstawowa w Cekcynie, hala widowiskowo-sportowa w Cekcynie, świetlica wiejska w Wysokiej). Projekt zostanie zrealizowany w dwóch etapach. W ramach I etapu przewidziany jest montaż instalacji na nieruchomościach mieszkańców (maj/czerwiec 2021 r.) natomiast II etap prac obejmie montaż instalacji na budynkach gminnych (lipiec/sierpień). Termin realizacji zadania 31.10.2021 r.