Zdjęcie opaski - zegraka, który otrzymują uczestnicy projektu teleopieki.

 

Teleopieka w Gminie Cekcyn

Od kwietnia 2021r. Gmina Cekcyn rozpoczyna rekrutację do projektu „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”.

Teleopieka jest jedną z usług z zakresu telemedycyny, a więc świadczonych na odległość, z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. Teleopieka to swego rodzaju monitoring osób pozostających samotnie w domu, które z różnych względów potrzebują całodobowego nadzoru.

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”?:

 • osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (osoba w rodzinie 792 zł, osoba samotna 1051,50 zł);
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym
  z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

Lista dokumentów jakie należy dostarczyć:

 • formularz zgłoszeniowy (formularz można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie pokój nr 4);
 • do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych (np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.)
 • dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono)