Gmina Cekcyn ogłasza, iż do dnia 14.06.2024 r. można składać wnioski o dofinansowanie
w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” Wnioski mogą składać osoby będące właścicielami lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych  na terenie Gminy Cekcyn. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Cekcyn.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wyznaczono do dnia 31.08.2025 r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania lub wspólnoty mieszkaniowe.

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

 Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z :prawa własności albo ograniczonego prawa rzeczowego albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca  2021 r.
o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym  budynku stanowią własność gminy, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania,
o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

 1. stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 2. ustalonym:
 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok
  z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów
  o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;
 1. z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku
  o dofinansowanie;
 2. niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 16 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

 • Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

 Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z : prawa własności albo ograniczonego prawa rzeczowego albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r.
o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym  budynku stanowią własność gminy,  realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 

 • 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu,
o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku
o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 27 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 • Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku  mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z : prawa własności albo ograniczonego prawa rzeczowego albo najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2021 r.
o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym  budynku stanowią własność gminy,  realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

 

 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone
w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta

miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 41 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Dla Wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych:

                     Beneficjentem końcowym jest wspólnota mieszkaniowa ( w zrozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali) obejmująca od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

               Intensywność dofinansowania: do 60 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych  Przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 350 000 zł na budynek mieszkalny, 360 000 zł z mikroinstalacją fotowoltaiczną, (375 000 zł w przypadku zakupu pompy ciepła) w ramach zadania, 150 000 zł nieobejmujące wymiany źródła ciepła, a obejmujące: zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, termomodernizacja dla powyższego wykonanie audytu energetycznego, dokumentacja projektowa, ekspertyzy, oraz zakup i montaż, odbiór i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej.

Dofinansowanie dla powyższego jest przeznaczone na: wymianie wspólnego Nieefektywnego źródła ciepła na wspólne efektywne źródło ciepła obejmujące 100 % powierzchni ogrzewalnej budynku mieszkalnego albo wymianie indywidualnych nieefektywnych źródeł ciepła
w lokalach mieszkalnych na wspólne efektywne źródło ciepła.

 Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

 Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

 Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • kotła zgazowującego drewno o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła,
 • gruntowa pompa ciepła (wspólnota mieszkaniowa).

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna ( wspólnota mieszkaniowa),
 • ocieplenie przegród budowlanych (wspólnota mieszkaniowa).

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmiotyposiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

 Gdzie składać wnioski?

 • w formie papierowej: osobiście w Urzędzie Gminy w Cekcynie, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, biuro nr 24; przesyłką pocztową na adres Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

 Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

tel.: 523347565

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer rachunku bankowego.
 6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 7. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego. 
 8. Informacje o uzyskanym dochodzie za ostatni rok rozliczeniowy. Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).
 9. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.
 10.   Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

 

Załączniki:

 

 1. Program „Ciepłe Mieszkanie”.

 

 1. Minimalne wymagania techniczne w Programie „Ciepłe Mieszkanie