Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "TUCHWOD" sp. z o. o., ul. Budowlana 2 89-500 Tuchola jest przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym na terenie gminy Cekcyn. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz umowy koncesji na usługi jest odpowiedzialne m. in. za:

- dokonywanie włączeń przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych do sieci,

- wydawanie warunków technicznych na budowę sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz uczestniczenie w ich odbiorze a także egzekwowanie dokumentów na budowę przyłączy wodno-kanalizacyjnych, wynikających z przepisów Prawa budowlanego, w szczególności żądanie wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych przyłączy:

- uzgadnianie z Właścicielem wydawanie warunków technicznych na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w przypadku, gdy nie ma możliwości technicznych włączenia do istniejących sieci i należałoby rozbudować istniejące sieci wodociągowe lub kanalizacyjne,

- zawieranie umów z odbiorcami wody oraz dostawcami ścieków

- informowanie odbiorców o przerwach w dostawie wody i odbiorze ścieków,

 - dostawa wody wszystkim odbiorcom usług wodociągowych w sposób ciągły i niezawodny, o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami,

- odprowadzanie ścieków w sposób ciągły i niezawodny,

- udostępnianie wody z zastępczych punktów poboru w sytuacji niezdatności wody do spożycia, awarii sieci wodociągowej lub przy innych zdarzeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami

- zapewnienie możliwości uiszczania przez odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków opłat zarówno gotówką, jak i przelewem na wskazane konto (obowiązek zapewnienia obecności inkasenta u odbiorców co najmniej raz w okresie rozliczeniowym),

Telefon: 52 3343308, telefon alarmowy: 509 227 526

W sprawach spornych dotyczących:

1) odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne,
2)odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci

- na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w drodze decyzji.