ZADANIA I UPRAWNIENIA KOMISJI


§ 1

Regulamin określa zadania i uprawnienia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Cekcynie zwanej dalej Komisją.


§ 2

Do zadań Komisji w szczególności należy:
1. inicjowanie działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych   oraz narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
2. opiniowanie projektów uchwał dotyczących:
a) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
b) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
3. opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
4. przygotowanie i zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Narkomanii oraz sprawozdanie z realizacji tego projektu,
5. bieżące monitorowanie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii,
6. wszczynanie postępowań w sprawie nadużywania alkoholu na wniosek stron mających interes prawny lub obowiązek jeżeli nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub inne uzależnienie powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich lub systematyczne zakłócenie porządku publicznego,
7. wszczynania postępowania z urzędu wobec osób nadużywających alkohol lub zażywających narkotyki ze wzglądu na ważny interes rodzinny lub społeczny,
8. podejmuje działania motywujące osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i innych używek do leczenia odwykowego,
9. kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych pod względem zgodności ich działalności z przepisami obowiązującego prawa.

§ 3

1. W celu realizacji swoich zadań Komisja może żądać udzielenia jej informacji dotyczących osób nadużywających alkoholu lub uzależnionych od narkotyków  w szczególności od Policji, zakładu pracy, ośrodka pomocy społecznej i innych.
2. Komisja może przeprowadzać w wyznaczonym przez siebie składzie kontrole oraz badania działalności gminnych jednostek organizacyjnych oraz innych instytucji i organizacji uczestniczących w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
3. Komisji przysługuje prawo żądania informacji i wyjaśnień od jednostek w zakresie wskazanym w ust. 2.

 

ORGANIZACJA PRACY KOMISJI

 

§ 4

1. Komisję powołuje oraz określa jej skład Wójt Gminy zarządzeniem.
2. Na członków Komisji powołuje się osoby cieszące się dobrą opinią, przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (fakt przeszkolenia powinien być udokumentowany stosownym zaświadczeniem wydanym przez upoważnione do tego instytucje).
3. Na członków Komisji można powołać również osoby nie posiadające wskazanego w ust. 2 zaświadczenia, które przedstawią oświadczenie stwierdzające, że uzupełnią wymagane szkolenie w terminie 12 miesięcy od dnia powołania w skład Komisji.
4. Członkostwo w Komisji ustaje w przypadku:
a. odwołania przez Wójta Gminy,
b. złożenia rezygnacji przez członka,
c. śmierci członka,
5. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
6. Członkowie Komisji zobowiązani są wykonywać swoje obowiązki sumiennie, sprawnie, dokładnie i bezstronnie oraz uczestniczyć w posiedzeniach i pracach Komisji.
7. W przypadku trzykrotnej, nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komisji, przewodniczący może wystąpić do Wójta Gminy o odwołanie członka Komisji.

§ 5

1. Komisja składa się od 5-8 osób. W skład komisji wchodzą Przewodniczący, sekretarz i członkowie.
2. Członkowie Komisji mogą pracować w Podkomisjach utworzonych w zależności od potrzeb.

§ 6

1. Całokształtem prac Komisji kieruje Przewodniczący, do kompetencji którego należy:
a) reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
b) podpisywanie pism i dokumentów w sprawach należących do właściwości rzeczowej Komisji,
c) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń komisji,
d) określenie zadań członkom Komisji,
e) wyznaczenie pod swoją nieobecność innego członka Komisji do pełnienia jego obowiązków,
f) zapraszanie na posiedzenia Komisji i do udziału w pracach Komisji osoby nie będącej jej członkiem,
g) wszelkie inne czynności zapewniające sprawne i zgodne z przepisami prawa działanie Komisji,
h) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Komisji,
i) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub Pełnomocnika Wójta w ramach realizacji przyjętych programów.

2. Do zadań Sekretarza należy:
a) przygotowywanie posiedzeń Komisji materiałów niezbędnych do udziału w jej posiedzeniu,
b) zawiadamianie członków Komisji o wyznaczonym terminie posiedzeń,
c) prowadzenie dokumentacji Komisji, rejestrowanie wpływającej korespondencji, przekazywanie jej do wglądu Przewodniczącemu,
d) przepisywanie w zastępstwie pism i dokumentów w sprawach należących do właściwości rzeczowej Komisji,
e) przyjmowanie i rejestrowanie podań o leczenie odwykowe,
f) zlecenie wykonanie wywiadów środowiskowych,
g) współpraca z Policją, Poradnią Uzależnień, placówkami oświatowymi i służby zdrowia,
h) ustalenie terminów badań przez biegłych sądowych osób uzależnionych kierowanych decyzją Komisji,
i) przygotowywanie pod względem formalno prawnym  i kierowanie wniosku do sądu rejonowego w przedmiocie zastosowania przymusowego leczenia,
j) sporządzanie list wypłat za zobowiązania wynikające z realizowanego programu,
k) sprawdzanie w czasie nieobecności Pełnomocnika pod względem merytorycznym dowodów księgowych,
l) stała współpraca z organizacjami  i stowarzyszeniami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
m) współpraca z Pełnomocnikiem Wójta Gminy Cekcyn ds. Profilaktyki Uzależnień
n) przygotowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z realizacji zadań przez Komisję,
o) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, Pełnomocnika Wójta lub Przewodniczącego Komisji w ramach realizacji przyjętych programów.

§ 7

Przewodniczący Komisji składa Pełnomocnikowi Wójta Gminy Cekcyn ds. Profilaktyki Uzależnień sprawozdanie z działalności Komisji za rok kalendarzowy, w terminie do końca stycznia następnego roku.

§ 8

1. Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w kwartale.
2. Komisja rozpatruje sprawy na posiedzeniach w obecności przynajmniej połowy liczby członków.
3. Komisja w zakresie swojej właściwości podejmuje postanowienia w formie uchwał, stanowisk i opinii.


§ 9

Postanowienia Komisja podejmuję większością głosów obecnych, przy obecności
co najmniej połowy składu Komisji. Przy równej ilości oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 10

W przypadku niesumiennego uczestniczenia przez członka w pracach Komisji Wójt
z własnej inicjatywy lub na wniosek Pełnomocnika , Przewodniczącego Komisji po upomnieniu może odwołać zarządzeniem członka Komisji.

§ 11

1. Posiedzenia Podkomisji (rozmowy) dotyczące osób nadużywających alkoholu
i ich rodzin  są zamknięte a protokół z tego posiedzenia stanowi informację niejawną i mogą być ujawnione jedynie organom do tego uprawnionym na ich pisemny wniosek.
2. W posiedzeniach ogólnych Komisji, na zaproszenie Przewodniczącego mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych organizacji społecznych , zawodowych oraz inne osoby.
3. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane.
4. Protokół posiedzenia Komisji podpisuje Przewodniczący temu posiedzeniu. Podpisuje się on również pod listą obecności potwierdzając tym samym jej zgodność ze stanem faktycznym.
5. Protokół o którym mowa w ust. 3 jest poddawany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Komisji.

§ 12

Członkom Komisji za pracę w Komisji przysługuje dieta ustalona za udział w posiedzeniach Komisji w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Cekcyn w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Cekcyn.

§ 13

Pełnomocnikowi Wójta Gminy Cekcyn ds. Profilaktyki Uzależnień przysługuje wynagrodzenie określone w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Cekcyn

 § 14

Komisja na podstawie wydanego przez Wójta Gminy Cekcyn upoważnienia przeprowadza kontrolę podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych pod względem zgodności z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr70 poz. 473 z późn. zm.)

§ 15

Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej oraz ochrony danych osobowych w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa.

§ 16


1. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Pełnomocnik Wójta Gminy Cekcyn ds. Profilaktyki Uzależnień.
2. Pełnomocnik Wójta Gminy Cekcyn ds. Profilaktyki Uzależnień może żądać w każdej chwili wszelkich dokumentów związanych z działalnością Komisji
3. Pełnomocnik Wójta może wydawać zalecenia dotyczące pracy Komisji a Przewodniczący, Sekretarz, członkowie Komisji mają obowiązek natychmiastowego zastosowania się do nich.

§ 17

Sprawdzanie pod względem formalnym po zatwierdzeniu merytorycznym przez Sekretarza Komisji korespondencji związanej z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczącej środków finansowych przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi należy do wyłącznej kompetencji Pełnomocnika Wójta Gminy Cekcyn ds. Profilaktyki Uzależnień.

§ 18

1. Pełnomocnik Wójta Gminy Cekcyn ds. Profilaktyki Uzależnień jest jedyny uprawniony do wyrażenia zgody na skierowaniu członka Komisji na szkolenie dofinansowane ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
2. Skierowanie na szkolenie odbywa się na wniosek przewodniczącego Komisji.

 § 19

W zakresie nie uregulowanych powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179 poz. 1485  z późn. zm.).