Logotypy Unii Europejskiej, RP, Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Cekcyn podpisała umowę z Województwem Kujawsko - Pomorskim na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie będzie realizowane w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023 "Dekel do borowiackiej grapy", wdrażanej przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie".

Wartość projektu: 2.141.823,68 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.700.000 zł

Plakat promocyjny z podaniem źródeł i kwot dofinansowania projektu

Logo LGD Bory Tucholskie z informacj o realizacji projektu w ramach LSR "Dekel do borowiackiej grapy"

Celem projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców, zwłaszcza seniorów w miejscowości Cekcyn, poprzez inwestycję w infrastrukturę niezbędną dla realizacji programów społecznych - utworzenia Centrum Usług Społecznych.

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących budynków po byłym gospodarstwie rolnym przy ulicy Wczasowej 14 w Cekcynie, które Gmina Cekcyn nabyła w 2016 roku wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem niezbędnego wyposażenia dla utworzenie i funkcjonowania Centrum Usług Społecznych w Cekcynie, czyli miejsca świadczenia usług dla ludności starszej i miejsca na rzecz integracji międzypokoleniowej.

Projekt jest odpowiedzią na problem zdiagnozowany w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn na lata 2017-2023 i obejmuje działania mające na celu interwencję w sferze społecznej oraz przestrzenno - funkcjonalnej. Głównym problemem wskazanym w Programie Rewitalizacji jest niewystarczający stan infrastruktury służącej rozwojowi społecznemu i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu ludności starszej.

Zakres projektu obejmuje roboty budowlane, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia, mające na celu przygotowanie bazy infrastrukturalnej do prowadzenia działań "miękkich", mających na celu szeroko rozumiany rozwój społeczny, rozwój zainteresowań oraz pozwalające na atrakcyjne włączenie społeczne i przeciwdziałanie wykluczeniom osób starszych.

Okres realizacji wskazany we wniosku o dofinansowanie to : 01.12.2020 do 29.10.2021 r.

Planowane efekty:
Wskaźnikami produktu w realizacji  projektu będą:

 - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach - 2 szt.
 - Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją  - 1784,43 m2

 Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

 - Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - 300 osób

IMG_20160830_150401
IMG_20160830_150401
Budynek gospodarczy, który w projekcie ma zostać wyburzony ze względu na zły stan techniczny.
IMG_20160830_150448
IMG_20160830_150448
Brama wjazdowa na podwórze, w której w przyszłości powstanie łącznik.
IMG_20160830_150917
IMG_20160830_150917
Widok od strony podwórka na budynek mieszkalny.
IMG_20160830_153037
IMG_20160830_153037
Widok budynku od strony ulicy Wczasowej
IMG_20160830_153052
IMG_20160830_153052
Brama wjazdowa od ulicy Wczasowej
IMG_20160830_150251
IMG_20160830_150251
Widok na stodołę, która w projekcie ma zostać przebudowana, a w niej ma powstać ścinka wpinaczkowa.
IMG_20160830_150252_1
IMG_20160830_150252_1
Widok na ogrodzenie od ulicy Cmentarnej, które ma zostać rozebrane.
IMG_20160830_150259
IMG_20160830_150259
Widok z podwórka na plebanię.
IMG_20160830_150349
IMG_20160830_150349
Widok z budynku mieszkalnego na podwórko gospodarstwa.
koncepcja 2
koncepcja 2
Pierwsza koncepcja przebudowy budynków przy ulicy Wczasowej.