Logotypy Unii Europejskiej, RP, Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego

Gmina Cekcyn podpisała umowę z Województwem Kujawsko - Pomorskim na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynków na cele związane z usługami dla ludności starszej wraz z wyposażeniem w Cekcynie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie będzie realizowane w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023 "Dekel do borowiackiej grapy", wdrażanej przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie".

Wartość projektu: 2.141.823,68 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1.700.000 zł

Plakat promocyjny z podaniem źródeł i kwot dofinansowania projektu

Logo LGD Bory Tucholskie z informacj o realizacji projektu w ramach LSR "Dekel do borowiackiej grapy"