STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

W GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W CEKCYNIE

 § 1

W trosce o dobro małoletnich korzystających z usług Biblioteki, w związku z obowiązkiem prawnym obowiązującym Bibliotekę na mocy Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r., poz. 1304 z późn. zm.), Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Cekcynie, zwanej dalej Biblioteką, wprowadza niniejszy Dokument zwany Standardami Ochrony Małoletnich, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa małoletnim.

 

Rozdział I

Definicje

 § 2

Standardy Ochrony Małoletnich – niniejszy Dokument, który opisuje procedury ochrony małoletnich stosowane w Bibliotece.

Dane osobowe – wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego
w rozumieniu art. 4 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Małoletni – osoba, która nie ukończyła 18 roku życia lub nie uzyskała w inny sposób pełnoletności, która przebywa w Bibliotece lub w inny sposób korzysta z usług Biblioteki.

Pracownik Biblioteki – osoby zatrudnione w Bibliotece bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, umowa o staż), a także wolontariusze i praktykanci.

Przedstawiciel ustawowy – rodzic lub opiekun prawny małoletniego.

Przemoc domowa – jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę psychiczną, fizyczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, a w szczególności:

 1. narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia,
 2. naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną,
 3. powodujące szkody na jej zdrowiu psychicznym lub fizycznym,
 4. ograniczające lub pozbawiające tę osobę dostępu do środków finansowych lub możliwości podjęcia pracy,
 5. naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

które podejmowane są przez osoby bliskie wspólnie zamieszkujące z małoletnim.

Przemoc rówieśnicza – różne formy krzywdzenia małoletniego przez osobę nieletnią, tj. osobę, która nie ukończyła 17 roku życia.

Rejestr – Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

 

Rozdział II

Zasady bezpiecznych relacji oraz zachowania zabronione wobec małoletnich

   § 3

W Bibliotece przestrzegane są prawa małoletnich, a w szczególności:

 1. prawo do poszanowania godności,
 2. prawo do poszanowania prywatności,
 3. prawo do poszanowania intymności,
 4. prawo do ochrony życia,
 5. wolność słowa,
 6. wolność sumienia,
 7. wolność wyznania.
                                                      § 4
 1. Pracownik Biblioteki odnosi się z szacunkiem i cierpliwością do małoletnich.
  W bezpośrednim kontakcie uważnie słucha małoletniego oraz zachowuje kulturę słowa z dostosowaniem języka komunikacji do jego wieku, zdolności poznawczych oraz potrzeb.
 2. Biblioteka opracowuje zasady bezpiecznego kontaktu małoletniego z Pracownikami w zakresie:
 3. kontaktu werbalnego,
 4. kontaktu fizycznego,
 5. kontaktu za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w godzinach poza pracą.

 

Zachowania zabronione

  § 5

Zachowaniami zabronionymi wobec małoletnich są w szczególności:

 1. stosowanie przemocy fizycznej (bicie, pozbawienie wolności, przetrzymywanie),
 2. stosowanie przemocy psychicznej (poniżanie, lekceważenie, obrażanie, zawstydzanie, ignorowanie),
 3. stosowanie przemocy słownej (obrażanie, stosowanie mowy nienawiści, hejtu, słów wulgarnych, używanie wulgarnych lub niestosownych gestów),
 4. wypowiadanie wobec małoletniego lub w jego obecności treści o charakterze seksualnym,
 5. udostępnianie małoletniemu treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
 6. nawiązywanie z małoletnim relacji o charakterze romantycznym, intymnym, seksualnym,
 7. promowanie spożywania napojów alkoholowych i/lub wyrobów tytoniowych i/lub innych używek,
 8. nagrywanie lub utrwalanie wizerunku małoletniego w sytuacjach intymnych,
 9. inne zachowania o charakterze czynów zabronionych pod groźbą kary,
  a uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 10. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest zastosowanie siły wobec małoletniego, gdy zastosowanie innych środków jest bezcelowe, a wymaga tego dobro małoletniego,
  w szczególności ochrona jego życia lub zdrowia. W miarę możliwości, działania te powinny mieć miejsce w obecności osoby trzeciej.
 11. Kontakt fizyczny z małoletnim musi być jawny. W sytuacjach wymagających podjęcia czynności pielęgnacyjnych lub higienicznych wobec małoletniego, przy rozbieraniu lub ubieraniu czy korzystaniu z toalety, Pracownikowi powinna asystować druga osoba zatrudniona w Bibliotece.

 

Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi

  § 6

 1. Na terenie Biblioteki niedopuszczalne są zachowania między małoletnimi rówieśnikami, polegające na stosowaniu jakichkolwiek form przemocy, w tym przemocy werbalnej (np. hejt, mowa nienawiści, obrażanie, stosowanie wulgaryzmów, poniżanie), psychicznej (np. zastraszanie, nękanie, groźby, wymuszanie), fizycznej (np. kopanie, popychanie) czy cyberprzemocy (np. utrwalanie i publikowanie wizerunku bez czyjeś zgody, włamanie się na cudze konto społecznościowe).

 

Rozdział III

Zasady i procedura podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

 

Przemoc ze strony Pracowników Biblioteki i innych osób trzecich

  § 7

 1. Pracownik Biblioteki jest zobowiązany do przeciwdziałania zagrożeniu dobra małoletniego, przebywającego na terenie Biblioteki lub korzystającego z jej usług.
 2. W przypadku pozyskania informacji o krzywdzeniu małoletniego Pracownik Biblioteki sporządza notatkę służbową, zawierającą opis okoliczności zdarzenia i przekazuje ją Dyrektorowi.
 3. Dyrektor Biblioteki weryfikuje otrzymane informacje i podejmuje odpowiednie działania, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 4. w razie stwierdzenia dopuszczenia się formy krzywdzenia wobec małoletniego
  z uszczerbkiem na zdrowiu i/lub zagrożeniem jego życia:

- niezwłocznie zapewnia bezpieczeństwo małoletniemu, w tym odseparowuje małoletniego od tej osoby,

- niezwłocznie wzywa pomoc medyczną i/lub udziela pierwszej pomocy przedmedycznej,

- niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego małoletniego,

- składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do policji lub prokuratury,

- sporządza notatkę służbową i uzupełnia kartę przebiegu interwencji,

- Dyrektor podejmuje decyzję w przedmiocie zastosowania konsekwencji prawnych wobec Pracownika Biblioteki.

 1. w razie stwierdzenia popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego:

- niezwłocznie zapewnia bezpieczeństwo małoletniemu, w tym odseparowuje małoletniego od tej osoby,

- niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego małoletniego,

- informuje przedstawiciela ustawowego o obowiązku złożenia zawiadomienia
o podejrzeniu popełnia przestępstwa na szkodę małoletniego,

- składa zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do policji lub prokuratury,

- sporządza notatkę służbową i uzupełnia kartę przebiegu interwencji,

- Dyrektor podejmuje decyzję w przedmiocie zastosowania konsekwencji prawnych wobec Pracownika Biblioteki.

 1. w razie stwierdzenia dopuszczenia się innej formy krzywdzenia wobec małoletniego, niestanowiącego przestępstwa (krzyk, agresja):

- niezwłocznie zapewnia bezpieczeństwo małoletniemu, w tym odseparowuje małoletniego od tej osoby,

- ustala okoliczności sprawy, w tym (w miarę możliwości) przeprowadza rozmowę ze świadkami zdarzenia,

- sporządza notatkę służbową i uzupełnia kartę przebiegu interwencji,

- Dyrektor podejmuje decyzję w przedmiocie zastosowania konsekwencji prawnych wobec Pracownika Biblioteki.

 1. Pracownik Biblioteki, który w związku z wykonywaniem czynności służbowych, pozyskał wiedzę o przypadkach przemocy wobec małoletniego, zobowiązany jest do zachowania tych informacji w tajemnicy, z wyłączeniem przypadków prawem przewidzianych.

 

Przemoc domowa

  § 8

 1. Pracownik Biblioteki zobowiązany jest do reagowania na zgłoszony przypadek stosowania przemocy wobec małoletniego, przebywającego na terenie Biblioteki lub korzystającego z jej usług. W razie przypadków niecierpiących zwłoki, Pracownik Biblioteki uprawniony jest do poinformowania stosownych służb o przypadku stosowania przemocy domowej.
 2. Małoletni może zgłosić przypadek stosowania przemocy domowej każdemu Pracownikowi Biblioteki w dowolnej formie.
 3. W razie uzyskania przez Pracownika Biblioteki informacji, że małoletni doświadcza przemocy domowej, niezwłocznie sporządza notatkę i przekazuje ją Dyrektorowi Biblioteki.
 4. Dyrektor Biblioteki weryfikuje otrzymane informacje i podejmuje odpowiednie działania, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 5. w razie stwierdzenia doświadczania przez małoletniego przemocy domowej
  z uszczerbkiem na zdrowiu i/lub stwierdzenia doświadczania przez małoletniego wykorzystania seksualnego ze strony opiekuna prawnego:

- niezwłocznie zapewnia bezpieczeństwo małoletniemu, w tym odseparowuje małoletniego od rodzica/opiekuna prawnego,

- niezwłocznie zawiadamia policję (dzwoniąc pod numer 112 lub 997), a w razie zagrożenia życia lub zdrowia także pogotowie ratunkowe (dzwoniąc pod numer 112 lub 999),

- w razie potrzeby udziela pierwszej pomocy małoletniemu,

- składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do policji lub prokuratury,

- sporządza notatkę służbową i uzupełnia kartę przebiegu interwencji.

 1. w razie stwierdzenia doświadczania przez małoletniego innych przestępstw ze strony opiekuna prawnego:

- niezwłocznie zapewnia bezpieczeństwo małoletniemu, w tym odseparowuje małoletniego od rodzica/opiekuna prawnego,

- składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do policji lub prokuratury,

- sporządza notatkę służbową i uzupełnia kartę przebiegu interwencji.

 1. w razie stwierdzenia doświadczania przez małoletniego poważnego zaniedbania ze strony opiekuna prawnego (np. dziecko jest niedożywione, nieadekwatnie ubrane):

- niezwłocznie zapewnia małoletniemu bezpieczeństwo,

- podejmuje rozmowę z małoletnim i/lub innymi osobami mogącymi posiadać informacje o sytuacji małoletniego,

- niezwłocznie zawiadamia opiekuna prawnego i podejmuje z nim rozmowę,

- w przypadku braku współpracy ze strony opiekuna prawnego i/lub powtarzających się przypadków przemocy, zawiadamia właściwy ośrodek pomocy społecznej oraz składa wniosek do właściwego sądu o wgląd w sytuację rodziny małoletniego,

- sporządza notatkę służbową i uzupełnia kartę przebiegu interwencji.

 1. Pracownik Biblioteki, który w związku z wykonywaniem czynności służbowych, pozyskał wiedzę o przypadkach przemocy wobec małoletniego, zobowiązany jest do zachowania tych informacji w tajemnicy, z wyłączeniem przypadków prawem przewidzianych.

 

Przemoc rówieśnicza

  § 9

 1. Pracownik Biblioteki zobowiązany jest do reagowania na zgłoszony przypadek stosowania przemocy rówieśniczej wobec małoletniego, przebywającego na terenie Biblioteki lub korzystającego z jej usług. W razie przypadków niecierpiących zwłoki, Pracownik Biblioteki uprawniony jest do poinformowania stosownych służb o przypadku stosowania przemocy rówieśniczej.
 2. W razie uzyskania przez Pracownika Biblioteki informacji, że małoletni doświadcza przemocy rówieśniczej, Pracownik Biblioteki niezwłocznie sporządza notatkę służbową i przekazuje ją Dyrektorowi Biblioteki.
 3. Dyrektor Biblioteki weryfikuje otrzymane informacje i podejmuje odpowiednie działania, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 4. w razie stwierdzenia doświadczania przez małoletniego przemocy rówieśniczej polegającej na przemocy fizycznej, przemocy psychicznej, przemocy werbalnej:

- niezwłocznie zapewnia bezpieczeństwo małoletniemu, w tym odseparowuje małoletniego od nieletniego,

- przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z nieletnim,

- niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego małoletniego,

- niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego nieletniego,

- sporządza notatkę służbową i uzupełnia kartę przebiegu interwencji.

 1. w razie stwierdzenia doświadczania przez małoletniego przemocy rówieśniczej polegającej na wykorzystaniu seksualnym i/lub na popełnieniu innego czynu zabronionego:

- niezwłocznie zapewnia bezpieczeństwo małoletniemu, w tym odseparowuje małoletniego od nieletniego,

- niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego małoletniego,

- niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego nieletniego,

- jeśli osobą podejrzaną o stosowanie tego rodzaju przemocy jest nieletni w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie wypełnia znamiona czynu zabronionego, Pracownik Biblioteki składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oraz informuje właściwy sąd rodzinny,

- jeśli osobą podejrzaną o krzywdzenie jest osoba w wieku powyżej 17 lat, a jego zachowanie stanowi przestępstwo, zawiadamia właściwą miejscowo jednostkę policji lub prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa,

 - sporządza notatkę służbową i uzupełnia kartę przebiegu interwencji.

 1. Pracownik Biblioteki, który w związku z wykonywaniem czynności służbowych, pozyskał wiedzę o przypadkach przemocy wobec małoletniego zobowiązany jest do zachowania tych informacji w tajemnicy, z wyłączeniem przypadków prawem przewidzianych.

 

Rozdział IV

Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego

  § 10

 1. W przypadku uzyskania informacji i podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, Dyrektor Biblioteki składa zawiadomienie do organów ścigania.
 2. W razie nieobecności Dyrektora Biblioteki, zawiadomienie do organów ścigania składa Pracownik Biblioteki.

 

Rozdział V

Wdrażanie Standardów Ochrony Małoletnich

  § 11

 1. Pracownik Biblioteki jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Standardów Ochrony Małoletnich i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego Dokumentu.
 2. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie Pracowników do stosowania Standardów Ochrony Małoletnich jest Pani Magdalena Szwemin-Schibitzka.
 3. Do zadań osoby wymienionej w ust.2 § 11 należy:
 4. zapoznanie Pracowników Biblioteki z treścią Standardów Ochrony Małoletnich,
 5. udostępnienie Standardów Ochrony Małoletnich w miejscu ogólnodostępnym na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii w Małym Gacnie i w Iwcu,
 6. opracowanie i przeprowadzenie raz w roku ankiety, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Dokumentu.
 7. Biblioteka udostępnia Standardy Ochrony Małoletnich w wersji pełnej oraz skróconej (przeznaczonej dla małoletnich) w lokalu biblioteki oraz na stronie internetowej https://www.cekcyn.pl/index.php/gminna-biblioteka-publiczna/standardy-ochrony-maloletnich.

 

 

Rozdział VI

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzieleniu mu wsparcia (tryb nagły)

  § 12

 1. Osobami odpowiedzialnymi za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzieleniu mu wsparcia są:
 2. Dyrektor Biblioteki,
 3. każdy Pracownik Biblioteki, do którego małoletni bezpośrednio zwróci się o pomoc.

 

Rozdział VII

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

  § 13

 1. Zdarzenia dotyczące ujawnionych bądź zgłoszonych zdarzeń, które zagrażają dobru małoletniego, dokumentowane są pisemnie w formie papierowej lub elektronicznej.
 2. Pisma w formie papierowej sporządzająca je osoba opatruje własnoręcznym podpisem.
 •  § 14
 1. W ramach prowadzonych czynności sporządza się:
 2. notatkę służbową,
 3. Kartę przebiegu interwencji (Załącznik nr 1).
 4. Dokumentacja z zakresu ujawnionych i zgłoszonych zdarzeń oraz podjętych interwencji przechowywana jest przez Dyrektora Biblioteki w sposób uniemożliwiający dostęp innym osobom.

 

 

Rozdział VIII

Zasady korzystania oraz procedury ochrony małoletnich przed zagrożeniami
w Internecie

  § 15

 1. Biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu osobom przebywającym na terenie Biblioteki, w tym małoletnim.
 2. Użytkownicy Biblioteki korzystają z urządzeń stacjonarnych (w wyjątkowych sytuacjach z laptopów), połączonych z Internetem sieciowym lub bezprzewodowym.
 3. Hasło do WiFi nie jest udostępniane użytkownikom Biblioteki.
 4. Biblioteka zabezpiecza małoletnich przed dostępem do treści dla nich szkodliwych, stosując oprogramowanie zabezpieczające.
 •  § 16
 1. W czytelni komputerowej dostępny jest Regulamin korzystania z Internetu w Bibliotece.
 2. Dostęp małoletniego do Internetu możliwy jest tylko pod nadzorem Pracownika Biblioteki, po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem.
 3. Każdy Pracownik Biblioteki odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo korzystania z Internetu w Bibliotece.
 •  § 17
 1. Raz w miesiącu przeprowadza się kontrolę w celu ustalenia, czy na sprzęcie komputerowym nie znajdują się treści szkodliwe dla małoletnich.
 2. W razie ustalenia, że treści szkodliwe zostały pobrane, Pracownik Biblioteki:
 3. w miarę możliwości ustala, kto korzystał z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści,
 4. w razie ustalenia tożsamości małoletniego niezwłocznie sporządza notatkę służbową i przekazuje ją Dyrektorowi Biblioteki. Dyrektor Biblioteki zawiadamia opiekuna prawnego małoletniego i przeprowadza rozmowę. W razie ustalenia, że doszło do popełnienia przestępstwa, zawiadamia odpowiednie służby,
 5. w razie nie ustalenia tożsamości małoletniego sporządza notatkę służbową
  i przekazuje ją Dyrektorowi Biblioteki.
 •  § 18
 1. W sytuacji, gdy Pracownik Biblioteki zauważy, że małoletni korzysta ze strony internetowej zawierającej treści zakazane:
 2. uniemożliwia małoletniemu dalszy dostęp do tej strony,
 3. niezwłocznie dokonuje zgłoszenia strony internetowej poprzez stronę www.dyzurnet.pl,
 4. zawiadamia o zaistniałym zdarzeniu przedstawiciela ustawowego małoletniego,
 5. przeprowadza z małoletnim rozmowę o skutkach zapoznawania się z treściami szkodliwymi dla rozwoju psychicznego i emocjonalnego.

 

Rozdział IX

Ochrona danych i wizerunku małoletniego

  § 19

 1. Dane osobowe małoletniego w Bibliotece podlegają ochronie na zasadach określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na zasadach z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Pracownik Biblioteki, który w związku z wykonywaniem czynności służbowych przetwarza dane osobowe małoletniego, jest zobowiązany do zachowania tych informacji w tajemnicy.
 •  § 20
 1. Wizerunek małoletniego podlega ochronie prawnej na zasadach przewidzianych
  w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz
  w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku małoletniego, w związku z promocją lub dokumentacją wydarzenia, wymaga każdorazowo pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego.
 3. Zgoda, o której mowa powyżej, powinna zawierać:
 4. imię i nazwisko osoby, która zgody udziela,
 5. imię i nazwisko dziecka, którego wizerunek utrwalono i ma być rozpowszechniony,
 6. wskazanie podmiotu, któremu powyższej zgody się udziela,
 7. szczegółowy wykaz pól eksploatacji rozpowszechniania wizerunku.
 8. Rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku małoletniego następuje z poszanowaniem jego godności bez ujawniania danych, umożliwiających jego identyfikację.
 •  § 21
 1. Zabronione jest utrwalanie i/lub rozpowszechnianie wizerunku małoletniego w sytuacjach intymnych, w szczególności w toaletach czy szatniach.
 2. Nośniki/dyski, na których utrwalono wizerunek małoletnich, przechowywane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
 3. Zgoda na rozpowszechnianie utrwalonego wizerunku nie jest wymagana wyłącznie wtedy, gdy jest to wizerunek:
 4. osoby powszechnie znanej, a wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,
 5. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, takiej jak: publiczna impreza, zgromadzenie, krajobraz.

 

Rozdział X

Kontakt Pracownika z małoletnim poza godzinami pracy

  § 22

 1. Jeśli zachodzi taka konieczność, właściwą formą komunikacji z małoletnim i jego przedstawicielem ustawowym, poza kontaktem bezpośrednim, są kanały służbowe: służbowy e-mail, telefon, portal społecznościowy Biblioteki.
 2. Kontakt z małoletnim, korzystającym z usług Biblioteki, powinien odbywać się wyłącznie w godzinach pracy.
 3. Jeśli, w związku z wykonywaną pracą, zachodzi konieczność spotkania się z małoletnim poza godzinami pracy, Pracownik Biblioteki zobowiązany jest poinformować o tym Dyrektora Biblioteki.

 

 

Rozdział XI

Zasady bezpiecznej rekrutacji Pracowników

  § 23

 1. Obowiązkiem Dyrektora Biblioteki jest dołożenie wszelkich starań, aby zatrudnione w Bibliotece osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z małoletnimi.
 2. Aby ocenić kompetencje osoby aplikującej na wolne stanowisko pracy, Dyrektor Biblioteki może zażądać podania następujących danych:
 3. imię i nazwisko,
 4. data urodzenia,
 5. dane kontaktowe (adres zamieszkania, numer telefonu),
 6. wykształcenie,
 7. kwalifikacje zawodowe,
 8. przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 9. referencje z poprzednich miejsc pracy lub kontakt do osoby, która takie referencje wystawi.
 •  § 24
 1. Na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich, przed zatrudnieniem nowej osoby, Dyrektor Biblioteki sprawdza kandydata na stanowisko pracy w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – rejestr z dostępem ograniczonym.
 2. Aby uzyskać informacje z Rejestru wskazanego w ust. 3 § 24, Dyrektor Biblioteki musi otrzymać od kandydata następujące dane:
 3. imię i nazwisko,
 4. data urodzenia,
 5. PESEL,
 6. nazwisko rodowe,
 7. imiona rodziców.
 8. Wydruk z Rejestru przechowuje się w aktach osobowych Pracownika.
 •  § 25
 1. Przed dopuszczeniem do pracy, Pracownik przedkłada Dyrektorowi Biblioteki zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie:
 2. przestępstw określonych w rozdziale XIX (przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu),
 3. przestępstw określonych w rozdziale XXV Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności),
 4. przestępstwa określonego w art. 189a Kodeksu karnego (handel ludźmi),
 5. przestępstwa określonego w art. 207 Kodeksu karnego (znęcanie się),
 6. przestępstw określonych w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600).

 

 •  § 26
 • W sytuacji, gdy Pracownik mieszkał w okresie ostatnich 20 lat poza Polską, powinien dostarczyć wyciąg z rejestrów karnych tych państw. Jeśli państwo nie prowadzi rejestru karnego, ma obowiązek złożyć oświadczenie potwierdzające niekaralność (Załącznik nr 5). Jeśli osoba ta pracowała za granicą, przedkłada także informację z rejestrów karnych tych państw, uzyskiwaną do celów działalności zawodowej (Załącznik nr 6). 

 

Rozdział X

Monitoring wdrażania i stosowania procedur

  § 27

 1. Pracownik wskazany w § 11 ust. 2 jest odpowiedzialny za monitorowanie realizacji procedur związanych ze Standardami Ochrony Małoletnich, a także za ich aktualizację.
 2. W celu wykonania zadania Pracownik:
 3. na bieżąco monitoruje realizację przyjętych Standardów,
 4. przeprowadza raz w roku w grudniu ankietę, stanowiącą Załącznik nr 4,
 5. opracowuje wyniki ankiety,
 6. wysuwa propozycje zmian treści Standardów (jeśli zaistnieje taka potrzeba).
 •  § 28
 1. Opracowanie ankiety, o której mowa w ust. 2 lit. b), następuje w formie pisemnej w ciągu 7 dni od dnia jej przeprowadzenia. Powyższe opracowanie przekazywane jest Dyrektorowi Biblioteki.
 2. Aktualizacja i ocena Standardów dokonywana jest co najmniej raz na 2 lata i realizowana jest przez osobę, o której mowa w § 11. Opracowanie przekazywane jest Dyrektorowi Biblioteki w formie pisemnej.

 

Rozdział XI

Przepisy końcowe

  § 29

 1. Standardy Ochrony Małoletnich wchodzą w życie z dniem podpisania.
 2. Dokument obowiązuje wszystkich Pracowników Biblioteki, niezależnie od obywatelstwa, jak i szczebla zatrudnienia.
 3. Ogłoszenie Standardów następuje poprzez wywieszenie w lokalu Biblioteki i jej filii w Iwcu i w Małym Gacnie oraz umieszczenie na stronie internetowej Biblioteki.
 4. Na stronie internetowej i w lokalach udostępniona jest również wersja skrócona Standardów, przeznaczona dla małoletnich.

 

 

Standardy Ochrony Małoletnich – wersja dla małoletnich

 

 1. Pracownicy Biblioteki powinni traktować Ciebie z szacunkiem i zachowywać się
  z poszanowaniem Twoich potrzeb.
 2. Pracownikom Biblioteki nie wolno stosować wobec Ciebie przemocy ani na Ciebie krzyczeć.
 3. Masz prawo do zadawania pytań Pracownikom Biblioteki i otrzymywania na nie wyczerpujących odpowiedzi.
 4. Masz prawo do prywatności. Pracownikom Biblioteki nie wolno przekazywać informacji o Tobie innym dorosłym ani dzieciom, z wyjątkiem Twoich rodziców lub opiekunów.
 5. Pracownikom Biblioteki nie wolno bez Twojej zgody lub zgody Twoich rodziców robić Tobie zdjęć ani nagrywać filmów. W przypadku zdjęć grupowych, gdy uczestniczysz w wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę, taka zgoda nie jest wymagana. I wówczas zdjęcie, na którym jesteś widoczny, może zostać opublikowane przez Bibliotekę w celu promocji wydarzenia.
 6. Pracownikom Biblioteki nie wolno w Twojej obecności zachowywać się niewłaściwie, używać wulgarnych słów, gestów lub żartów, obrażać kogokolwiek, nawiązywać w wypowiedzi do Twojej atrakcyjności.
 7. Pracownikom Biblioteki nie wolno proponować Tobie alkoholu, papierosów ani nielegalnych substancji. Nie mogą również używać ich w Twojej obecności.
 8. Pracownicy Biblioteki nie powinni nikogo faworyzować. Masz prawo być traktowana/-y tak samo, jak wszystkie inne dzieci.
 9. Gdy korzystasz z Internetu, zachowaj ostrożność. Jeśli przypadkiem trafisz na strony, które wzbudzą Twój niepokój, poinformuj o tym dyżurującego Bibliotekarza.
 10. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy, reaguj! Wezwij policję dzwoniąc pod numer 112.
 11. Możesz skorzystać z Niebieskiej Linii – telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, dzwoniąc pod numer 800 120 002 – numer bezpłatny, czynny całą dobę.
 12. Możesz również zadzwonić pod numer 800 12 12 12 – to dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę, siedem dni w tygodniu albo pod numer 116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.
 13. Pod numerem 801 615 005 możesz anonimowo zgłaszać wszystkie niepokojące
  i nielegalne treści znalezione w Internecie.
 14. Pamiętaj! Zawsze, kiedy czujesz się niekomfortowo w jakiejś sytuacji, ktoś robi Tobie krzywdę lub zachowuje się nieodpowiednio, możesz również powiedzieć o tym Pracownikowi Biblioteki, który Ciebie wysłucha i pomoże. Nie ma znaczenia czy osoba, która Ciebie krzywdzi, to dorosły czy dziecko – nie bój się o tym powiedzieć.