Logo Unii Europejskiej, flaga Rzeczypospolitek polskiej, Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach realizacji zadania pn. "Zakup sprzętów pozwalających rozwijać pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży z gminy Cekcyn" zostały zakupione następujące sprzęty:
- 2 aparaty fotograficzne,
- 2 laptopy,
- 4 tablety z długopisami,
- 2 przenośne mini projektory,
- 4 mikrofony,
- 4 mikrofony nagłowne,
- 4 komplety systemów bezprzewodowych,
- 2 kolumny aktywne,
- 2 kanapy,
- 2 stoliki,
- 5 siedzisk,
- 5 puf,
- 20 zestawów długopisów 3D z filamentami,

Do młodzieży z Orkiestry "Campanella" trafiły nowe instrumenty muzyczne:
- 20 mandolin,
- 5 gitar,
- 2 kolumny basowe.

Sprzęty będą pomagać dzieciom i młodzieży do 25 roku życia rozwijać pasje i zainteresowania w pozalekcyjnych kółkach zainteresowań: fotograficznym, manualno - plastycznym, teatralnym oraz tanecznym oraz pomogą rozwijać muzyczne talenty członkom Orkiestry "Campanella" podczas prób i występów.

 

Sprzęty zakupione w ramach projektuPokaż galerie

Logo Unii europejskiej, Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Regionalnego Programu Operacyjnego

Gmina Cekcyn 22 sierpnia 2023 r. ogłosiła przetarg  na "Zakup sprzętów pozwalających rozwijać pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży z gminy Cekcyn". Przetarg, ze względu na specyfikację zamówienia został podzielony na 3 części:  1 - sprzęt elektroniczny i wyposażenie pozostałe, 2 - Sprzęt nagłaśniający i instrumenty muzyczne oraz 3 - Meble. W wymaganym terminie do 30 sierpnia br. wpłynęło 14 ofert.

Najkorzystniejszą ofertę dla części 1 zamówienia na sprzęt elektroniczny i wyposażenie pozostałe złożyła firma Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak z siedzibą w Gorzeszowie 19, 58-405 Krzeszów z ceną - 28.336,74 zł brutto, z którą 12 września br. zawarliśmy umowę na zakup i dostawę wyposażenia zgodnego ze złożoną ofertą.

W części 2  - Sprzęt nagłaśniający i instrumenty muzyczne najkorzystniejszą ofertę  złożyła firma RAGTIME-Wojciech Lasek z siedzibą w Opolu, ul.1 Maja 19, 45-068 Opole z oferowaną kwotą - 78.547,09 zł brutto, z którą również podpisaliśmy umowę 12 września  br.

Natomiast w części 3 - przetargu - Meble najtańszą ofertę, na kwotę - 8.979,00 zł brutto zaproponowała firma KAL-SPORT Paweł Kalita z siedzibą w Rzeszowie, na ul. Trembeckiego 11a, z którą gmina 12 września 2023 roku  zawarła umowę na zakup, dostawę i montaż sprzętu, zgodnego ze specyfikacją przetargową.

Wszystkie dostawy powinny zakończyć się do dnia końca września 2023 r.

 

Logo LGD - brażowy ludek Leszy i informacja o dofinansowaniu zakupu sprzętów

 

Gmina Cekcyn podpisała umowę z Województwem Kujawsko - Pomorskim na dofinansowanie realizacji projektu pn. "Zakup sprzętów pozwalających rozwijać pasje i zainteresowania dzieci i młodzieży z gminy Cekcyn", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zadanie będzie realizowane w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2023 "Dekel do borowiackiej grapy", wdrażanej przez Partnerstwo "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie".

Wartość projektu: 140.570,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 135.744,17 zł

 

Opis projketu o dofinansowania z logosami UE

Opis dofinansowania projketu z LGD Bory Tucholskie

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży, poprzez wyposażenie kołek zainteresowań oraz doposażenie cekcyńskiej Orkiestry "Campanella" w niezbędny sprzęt, który pozwoli młodym ludziom rozwijać swoje pasje i zainteresowania.    

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest zakup sprzętów pozwalających rozwijać dzieciom i młodzieży do 25 roku życia z terenu gminy Cekcyn ich pasje i zainteresowania. Projekt jest odpowiedzią na problem zdiagnozowany w Analizie potrzeb oraz Lokalnej Strategii Rozwoju  "Dekel do borowiackiej grapy"  dotyczący ograniczonej oferty form spędzania czasu wolnego, w szczególności dla ludzi młodych.  Zakres projektu obejmuje zakup wyposażenia niezbędnego do rozwijania pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży do 25 roku życia z terenu gminy Cekcyn m.in.:  doposażenie Orkiestry "Campanella" w sprzęt muzyczny (mandoliny, gitary i kolumny basowe), a także wyposażenie kółek zainteresowań w niezbędny sprzęt do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć z zakresu arteterapii: fotograficznego (aparaty fotograficzne, laptopy, tablety, mini projektory) teatralnego ( meble: kanapy, pufy, poduchy oraz sprzęt nagłaśniający: mikrofony, mikroporty, kolumny) oraz manualno-plastycznego (długopisy 3D)

Okres realizacji wskazany we wniosku o dofinansowanie to : 11.2022 do 03.2023 r.

Planowane efekty:

Wskaźnikami produktu w realizacji  projektu będą:

- Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży - 2 szt.

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

- Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności - 90 osób.