Rada Gminy Cekcyn w trakcie sesji w dniu 16 listopada podjęła uchwały podatkowe, które obowiązują na terenie naszej gminy w 2017 roku.
Stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone w następujących wysokościach:

od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni,
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,
- pozostałych - 0,22 zł od 1 m2 powierzchni,
- zajętych na prowadzenie przez organizacje pożytku publicznego odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego - 0,13 zł od 1 m2 powierzchni,
- oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków symbolem Bi i Bz - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni,
- stanowiących drogi - 0,13 zł od 1 m2 powierzchni
- niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 1,00 zł od 1 m² powierzchni.;
od budynków lub ich części:
- mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,51 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,03 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- pozostałych - 5,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
- domów letniskowych - 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- występujących w siedliskach gospodarstw rolnych, powstałych w wyniku zbycia gospodarstw rolnych albo powstałych w wyniku przekazania lub dzierżawy gruntów rolnych na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych 2,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
- od budowli 2% wartości początkowej.      
Podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Cekcyn na 2017 r. została przyjęta w wysokości 43,15 złotych za 1 kwintal.
W podatku leśnym jako podstawa jego naliczenia obowiązywać będzie średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. w wysokości 191,01 zł za 1 m3. Wobec tego podatek leśny w 2017 r. od 1 ha wyniesie 42,02 zł.
W podatku od środków transportowych stawki dla pojazdów wzrosły o 2 % w porównaniu ze stawkami z tego roku, z wyjątkiem stawek ustawowo obniżonych, a ich wysokość została określona w załącznikach do uchwały nr XX/178/16 w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych.
Przypominamy, że w przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy 100 zł, podatek zapłacimy jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty do 15 marca.
TERMINY uiszczania podatków:
I rata – do 15 marca
II rata – do 15 maja
III rata – do 15 września
IV rata – do 15 listopada
nr konta urzędu: 74 8144 0005 2007 0070 0245 0010
w treści przelewu: nr decyzji podatkowej