Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:
1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej;
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w terminie do 14 stycznia 2022 roku, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, do godz. 10.00 z dopiskiem "Konkurs ofert"

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, Sekretariat, biuro nr 24, II piętro, do godz. 10.00.