Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057) Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz osób w wieku emerytalnym.
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 14 stycznia 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Cekcyn, pokój nr 24, II piętro lub pocztą na adres Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.