Uprzejmie informujemy, że 22 lipca 2022 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn. "Budowa II linii rurociągu tłocznego do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchola wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego".
Wykonawcą przedmiotowego zadania jest konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SOLO Tomasz Koczyński, ul. Transportowa 12, 89 – 500 Tuchola oraz SOLO DUO Sp. z o. o., ul. Wiatrakowa 6, 85 – 115 Bydgoszcz. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Cekcyn otrzymała najwyższe w historii gminy dofinansowanie w wysokości 10.450.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Całkowita wartość zadania brutto 13.139.727,89 zł.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule „zaprojektuj-wybuduj”. Pierwszy etap obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych. Nowy rurociąg tłoczny budowany będzie na odcinku długości około 9150 m od przepompowni centralnej zlokalizowanej przy ul. Cisowej w Cekcynie do oczyszczalni ścieków w Tucholi. Wraz z budową rurociągu przeprowadzona zostanie modernizacja przepompowni centralnej oraz dostawa samochodu asenizacyjnego (Wuko). Termin realizacji przedmiotowego zadania wynosi 23 miesiące.

Sala w Urzędzie gminy, gdzie wykonawca i pan wójt i pan skarbnik podpisują umowę na realizację zadania

Gmina Cekcyn zawarła również umowę na sprawowanie nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robót budowlanych. Nadzór inwestorski będzie pełniła firma: Studio Projektowe Eko – System Radosław Ryl,  Przy Szosie Bydgoskiej 14A, 89 – 500 Tuchola za łączną kwotę brutto: 76.533,06 zł.

Wykonawca i Wójt Gminy Cekcyn pozują z podpisaną umową

Budowa II linii rurociągu ma znaczenie strategiczne dla naszej gminy, ze względu na to, że przepustowość istniejącej rury przesyłowej ścieków, wybudowanej ok. 30 lat temu, staje się niewystarczająca, przy tak intensywnie rozwijającej się zabudowie.  W niedalekiej przyszłości mogłoby  to negatywnie wpłynąć na rozwój budownictwa na terenie gminy Cekcyn i budowę kolejnych nitek sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku naszego samorządu rozbudowa sieci kanalizacyjnej w kontekście ochrony środowiska ma znaczenie fundamentalne, gdyż wiąże się z oddziaływaniem na walory będące główną przewagą gminy nad innymi obszarami – czyli bardzo wysokiej jakości środowisko przyrodnicze. Stan i walory środowiska nie tylko świadczą o wyjątkowości gminy, ale stwarzają również możliwości rozwoju działalności turystycznych i tym samym dywersyfikację dochodów Mieszkańców Gminy.