OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY 

  1. Nazwa i siedziba jednostki: Gmina Cekcyn
  2. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Gminy w Cekcynie do dnia 12 października 2023r.
  3. Miejsce, w którym można obejrzeć sprzedawane drewno: działka nr 47/5 obręb Cekcyn, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 52 334-75-57.
  4. Oferta powinna obejmować całą masę drewna w stosie.
  5. Składniki majątku podlegające sprzedaży:

 

 

Lp.

 

Nazwa składnika majątku

 

Nr stosu

 

Ilość w mp w stosie

Cena wywoławcza (brutto)

 

1.

 

Drewno opałowe topola 1,60 m dł.

 

 

------

 

54,00

 

2700,00 zł

 

  1. Termin i sposób składania ofert:

      1) Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2023 r. do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Cekcynie ul. Szkolna 2, pokój nr 24.

     2)  Ofertę pisemną należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na zakup drewna”.

     3) Oferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz zawierać zgodę na przetwarzania danych osobowych w celach związanych z przeprowadzanym postępowaniem stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

     4) Oferty złożone po terminie, na formularzu innym niż załącznik nr 1, oraz z oferowaną ceną niższą niż cena wywoławcza nie będą brane pod uwagę.

     5) W przypadku gdy ceny w ofertach będą takie same, brana będzie pod uwagę oferta, która wpłynie jako pierwsza.

     6) Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg nie dłuższym niż 7 dni.

     7) Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 52 33 47 557.