Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.571 z późn. zm.)

Wójt Gminy Cekcyn, informuje, że:

  1. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą zgłaszać kandydatów do Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert organizacji pozarządowych składanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.
  2. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie.
  3. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 3, do dnia 23 stycznia 2024r do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu).
  4. W przypadku braku zgłoszeń osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, komisja konkursowa zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy zostanie powołana bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe.
  5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
  6. Zgłoszenia można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Cekcyn, pokój nr 24, II piętro lub pocztą na adres Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.