Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w gminnym konkursie plastycznym.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„CZYSTA WODA, CZYSTE POWIETRZE, CZYSTE LASY – OPOWIEM O SWOJEJ GMINIE”

ORGANIZATORZY: Rada Sołecka Sołectwa Cekcyn; Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

CELE KONKURSU:
1. Promocja innowacyjnych, ekologicznych przedsięwzięć lokalnych mających wpływ na poprawę środowiska naturalnego

2. Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, pokazanie pozytywnego i negatywnego wpływu cywilizacyjnego na środowisko.

3. Kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży poprzez rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą.

4. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych, wyrabiając szczególną wrażliwość na otaczający świat w jakim wzrasta młode pokolenie.
5. Promocja uzdolnionych autorów z różnych środowisk i miejsc zamieszkania.

TREŚCI:

 1. Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu, szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.
 2. Style życia i ich związek z wyczerpywaniem się zasobów naturalnych.
 3. Przykłady miejsc w naszej gminie w których obserwuje się korzystne i niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.
 4. Degradacja środowiska – przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzkiej.
 5. Obszary chronione oraz ich znaczenie w zachowaniu różnorodności biologicznej, zasady zachowania się na obszarach chronionych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Wiek: 5 do 17 lat
 2. Technika prac: dowolna (rysunek, malarstwo, collage itp.)
 3. Format prac: A3, A4
 4. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę wcześniej nie publikowaną.
 5. Opis pracy na odwrocie: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek, adres placówki, nazwisko nauczyciela (instruktora)

CZAS TRWANIA KONKURSU: Termin nadsyłania prac upływa z dniem 18 maja 2012 r., decyduje data wpłynięcia do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

 1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu dokona oceny prac w kategoriach wiekowych: 5-7 lat, 8-12 lat, 13-17 lat.
 2. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
  - trafność doboru tematu pracy,
  - walory artystyczne zgodne z tematyką,
  - jakość wykonania,
  - oryginalność,
  - stopień trudności wykonania.
 3. W każdej kategorii wiekowej dla zwycięzców zostaną ufundowane nagrody, wyróżnienia i dyplomy.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni listownie o dniu, godzinie i miejscu wręczenia nagród.