Niniejsze opracowanie stanowi program rewitalizacji dla gminy Cekcyn. Program sporządzany jest na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Głównym celem programu jest określenie potrzeb z zakresu rewitalizacji na terenie gminy i zaprogramowanie interwencji, którą zamierza się zrealizować z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Program został wykonany zgodnie z założeniami i wymogami, określonymi w opracowaniu „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” (opracowanie to w dalszej części Programu funkcjonuje jako „Zasady programowania…”). Układ treści i zakres merytoryczny Programu w sposób bezpośredni nawiązują do „Zasad programowania…”.
„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn na lata 2017-2023” został przyjęty Uchwałą nr XXVII/242/17 Rady Gminy Cekcyn w dniu 27 września 2017 r.