Informujemy, że Uchwałą Nr 3/35/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 stycznia 2018 roku "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn na lata 2017-2023" został wpisany do Wykazów programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, co stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe na rewitalizację.

W wyniku uwag Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Rada Gminy Cekcyn przyjęła program  jako: "Lokalny Program Rewitalizacji", zmieniając nazwę z "Gminnego Programu Rewitalizacji". Diagnoza i projekty zaplanowane w Programie pozostały bez zmian.

W załączniku znajduje się Lokalny Program Rewitalizacji, będący załącznikiem do uchwały Rady Gminy Cekcyn.

 

     Niniejsze opracowanie stanowi program rewitalizacji dla gminy Cekcyn. Program sporządzany jest na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Głównym celem programu jest określenie potrzeb z zakresu rewitalizacji na terenie gminy i zaprogramowanie interwencji, którą zamierza się zrealizować z udziałem środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Program został wykonany zgodnie z założeniami i wymogami, określonymi w opracowaniu „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” (opracowanie to w dalszej części Programu funkcjonuje jako „Zasady programowania…”). Układ treści i zakres merytoryczny Programu w sposób bezpośredni nawiązują do „Zasad programowania…”.
„Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn na lata 2017-2023” został przyjęty Uchwałą nr XXVII/242/17 Rady Gminy Cekcyn w dniu 27 września 2017 r.

Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Cekcyn” odbyły się w dniach od 18 do 25 września 2017 r. Projekt dokumentu został umieszczony na stronie www.bip.cekcyn.pl, www.cekcyn.pl/rewitalizacja oraz dostępny był w siedzibie Urzędu Gminy w Cekcynie.

W okresie trwania konsultacji możliwe było zgłaszanie uwag i wniosków drogą mailową oraz osobiście w Urzędzie Gminy.

W okresie trwania konsultacji zgłoszono jedną nową propozycję : budowę drogi asfaltowej do kolonii Lubińsk (propozycja przesłana drogą elektroniczną, dnia 19.09.2017 r.). Wniosek nie został uwzględniony, ponieważ obejmował inwestycję poza obszarem rewitalizacji. W toku konsultacji zgłoszono poprawki oczywistych omyłek pisarskich, które uwzględniono w Programie.

Podczas Inauguracji Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która miała miejsce 18 września 2017 r. został wygłoszony wykład na temat polityki senioralnej w gminie Cekcyn w kontekście planowanych działań rewitalizacyjnych. W spotkaniu uczestniczyło 76 osób, głównie seniorów, do których przede wszystkim będą kierowane działania rewitalizacyjne. Ekspert Pan Adam Stańczyk omówił szczegółowo wyniki z ankiet, które w maju trafiły do seniorów z naszej gminy, a także wskazywał na możliwości praktycznego wykreowania polityki senioralnej w małych samorządach.


W załączniku znajduje się prezentacja przedstawiona podczas spotkania. 

W czwartek 14 września 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Małym Gacnie odbyło się spotkanie konsultacyjne "Gminnego Programu Rewitalizacji". W spotkaniu wzięło udział 20 osób. Ekspert Pan Adam Stańczyk przedstawił krótką diagnozę gminy oraz omówił projekty infrastrukturalne i społeczne, które znalazły się w programie. Uczestnicy mogli zadawać pytania i zgłaszać swoje uwagi, jednak żadne uwagi i nowe propozycje nie wpłynęły.

W załączeniu znajduje się prezentacja ze spotkania.