Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz osób w wieku emerytalnym.
4.Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa.
5. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057), w terminie do dnia 23 stycznia 2024 roku, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, do godz. 10.00 z dopiskiem „Konkurs ofert” -

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, Sekretariat, biuro nr 24, II piętro, do godz. 10.00.