Gmina Cekcyn zaprasza na spotkanie informacyjne w celu powołania zespołu partycypacyjnego, które odbędzie się 28 lutego 2012 r. o godz. 16 w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie.

„Decydujmy razem” to pomysł skierowany dla władz samorządowych i społeczności lokalnych. Jest to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski.Celem partnerskiego projektu systemowego „Decydujmy razem” jest rozwijanie silnych i aktywnych wspólnot poprzez wzmocnienie udziału obywateli w kreowaniu i wdrażaniu polityki publicznej w obszarach wybranych przez poszczególne samorządy: zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju. Każdy samorząd musiał wybrać politykę, w której to zobowiązał się umową do opracowania programu i skonsultowania jesienią ze społecznością lokalną. Program ostatecznie zatwierdzi Rada i zostanie wdrożony w roku 2013.

Gmina Cekcyn wybrała politykę zrównoważonego rozwoju i będziemy pracować nad stworzeniem i wdrożeniem Programu Rozwoju Turystki w Gminie Cekcyn.

Partycypacja – nazwana publiczną – dotyczy zaangażowania jednostek w działania struktur i instytucji demokratycznego państwa, a więc instytucji władzy publicznej oraz zarządzanych przez nie i podległych im organizacji sektora publicznego.

Dzięki upowszechnianiu idei partycypacji władze samorządowe pragną pozyskać partnera w postaci świadomych obywateli – dostrzegających sens i potrzebę współdziałania o sprawach społeczności lokalnej. Do pracy w zespole partycypacyjnym zapraszamy wszystkich mieszkańców a w szczególności osoby bezpośrednio związane z obsługa ruchu turystycznego, mających pomysły na turystykę itp.. Będzie okazja do wymiany doświadczeń i pomysłów na temat przełamywania barier i szans rozwoju.

Wyróżnikiem programu – z perspektywy mieszkańców oraz władz – jest spojrzenie na kwestie udziału społeczności lokalnych w podejmowaniu decyzji. Niejednokrotnie rozstrzygnięcia administracyjne są odbierane przez mieszkańców, jako narzucane i sprzeczne z ich interesem. Praktyka pokazuje, że wspólna analiza oraz poszukiwania satysfakcjonujących obie  strony rozwiązań budują zaufanie, które procentuje przy kolejnych projektach. W efekcie partycypacja publiczna pozwala skuteczniej i efektywniej decydować.