28 stycznia 2012r. odbędzie się wizyta studyjna do Aleksandrowa Kujawskiego dla sołtysek, sołtysów i rad sołeckich z terenu gminy Cekcyn. Podczas wizyty uczestnicy/czki zapoznają się z funkcjonowaniem w tej gminie funduszu sołeckiego oraz zobaczą kilka przykładów udanych inwestycji zrealizowanych na terenie kilku sołectw. Wyjazd o godzinie 8:00 sprzed Gminnego Ośrodka Kultury w Cekcynie.

Wizyta studyjna  odbywa się w ramach projektu „Sołtysi i sołtyski na start!” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ocalenia Śladów Przeszłości w Gminie Cekcyn „Światło”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Człowiek - najlepsza inwesty cja