Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057) Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz osób w wieku emerytalnym.
4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 14 stycznia 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Cekcyn, pokój nr 24, II piętro lub pocztą na adres Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Zjawisko: opady marznące

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

 

Ważność: od godz. 20:00 dnia 28.12.2021 do godz. 15:00 dnia 29.12.2021 r.

 

Przebieg: Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Informacja o zamknięciu hali w dniach 23.12.2021 do 2.01.2022

Wójt Gminy Cekcyn ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w następujących obszarach:
1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
2) wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej;
3) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, turystyki i krajoznawstwa.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) w terminie do 14 stycznia 2022 roku, pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, do godz. 10.00 z dopiskiem "Konkurs ofert"

O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty w Urzędzie Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, Sekretariat, biuro nr 24, II piętro, do godz. 10.00.

Ostrzeżenie nr wydane przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni w dniu 2021-12-20, godz. 08:51 dla obszaru powiat tucholski, ważne od 2021-12-20, godz. 14:00 do 2021-12-20, godz. 20:00.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C. Temperatura minimalna przy gruncie od -3°C do -1°C. W dalszym okresie utrzyma się temperatura ujemna.