Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego działając na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079) oraz Ordynacji Wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 83 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ordynacji w sprawie zmiany uchwały nr 82 Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 11 października 2022 r. w sprawie procedury wyłaniania organizacji pozarządowych do składów komitetów monitorujących programy polityki spójności na lata 2021-2027 zwaną dalej Ordynacją,
ogłasza
nabór organizacji kandydujących zgodnie § 13 ust 2 Ordynacji do składu Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

Link do programu: https://mojregion.eu/rpo/wp-content/uploads/sites/3/2022/12/FEdKP-2021-2022_7.12.2022.pdf

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1327) Wójt Gminy Cekcyn ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.

Zgłoszenia należy składać na formularzu (podpisanym przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej), stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 13 stycznia 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Cekcyn, pokój nr 24, II piętro lub pocztą na adres Urząd Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn.

Informacja

Nowa wersja programu Czyste Powietrze ruszy 3 stycznia 2023 roku. Najważniejsze zmiany programu Czyste Powietrze dotyczą:

- podniesienia wysokości progów dochodowych, próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrośnie z 100 tys. do 135 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji z 41 tys. do 66 tys. zł, przy podwyższonym dofinansowaniu kryterium dochodowe wzrośnie z 1564 zł do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym, maksymalna wysokość dotacji wzrośnie z 47 tys. zł do 99 tys. zł, przy najwyższym poziomie dofinansowania kryterium dochodowe wzrośnie z  900 do 1090 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych oraz z 1260 do 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych, maksymalna wysokość dotacji wzrasta z 79 do 135 tys. zł,

Informacja

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych jest dostępny pod linkiem:

http://bip.ugcekcyn.nv.pl/a,23406,harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-na-rok-2023.html

Obszar Cekcyn
w dniach: 2023-01-04,
w godzinach: 4 sty 09:00 - 4 sty 13:30
Huta numery: 152, 156, od 162 do 167 oraz 177, 178, i przyległe.