Zebrania wiejskie na terenie Gminy Cekcyn odbywać się będą w poszczególnych sołectwach w dniach 9, 12-15 września 2022 r.

 

Informacja

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi zaprasza do składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy dla osób bezrobotnych oraz z Funduszy Europejskich w ramach projektu: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie tucholskim (V), dla osób bezrobotnych powyżej 29 r ż., znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w szczególności osób powyżej 50 r.ż., kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych (rozumiane jako osoby pozostające bez pracy 12 miesięcy i więcej, wliczając okres przed zarejestrowaniem w PUP) i o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i niższe).

Informacja

Informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

Informacja

Urząd Gminy w Cekcynie informuje, że realizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym zajmuje się Referat Świadczeń Rodzinnych przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekcynie (pokój nr 10 – I piętro, tel. 52 33-47-572).  Aktualnie oczekujemy na druki wniosków. O terminie wydawania i przyjmowania wyżej wymienionych wniosków poinformujemy odrębnym komunikatem

Urząd Gminy w Cekcynie informuje, że ze względu na organizację zawodów thriatlonowych, w sobotę 6 sierpnia 2022 r. , w godzinach 9.00 - 14.00, zamknięta dla ruchu będzie droga Cekcyn - Rudzki Most.

Za utrudnienia przepraszamy

Mapa z zaznaczonym przebiegiem trasy rowerowej thriathlonu, który odbędzie się 6sierpnia w Cekcynie

Mapa z zaznaczonym przebiegiem trasy biegowej na zawodach thriatlonowych, które odbędą się 6 sierpnia 2022 r.

    W dniu 22 lipca 2022 r. podpisaliśmy umowy na budowę II linii rurociągu tłocznego ścieków do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchola wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego. Wykonawcami inwestycji jest konsorcjum firm P. W. "SOLO" Tomasz Koczyński z Tucholi - Lider oraz firma "SOLO DUO" sp. z o. o. z Bydgoszczy. Nadzór inwestorski pełnić będzie firma "EKO - SYSTEM" Radosław Ryl z Tucholi. Łączna wartość zadania wynosi 13.216.260,95 zl. Termin realizacji zadania to czerwiec 2024 r.